วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวจารุภา อุ่นจางวาง อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กรอ.) ครั้งที่ 2/2567 เพื่อติดตามผลความคืบหน้าของคณะทำงานด้านต่างๆ พร้อมทั้งติดตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน การค้าชายแดน สภาวะสินค้าอุปโภค-บริโภค สถานการณ์ การท่องเที่ยว และการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มช่องทางเดินทางไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2567 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดำเนินการ ในประเด็นต่างๆ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ ขอให้หารือแนวทางเพิ่มช่องทางการ เดินทางไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่บุคคลทั่วไป และนักท่องเที่ยวใช้บริการได้อย่าง หลากหลาย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมราชธรรมพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมฯ