วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวอินทิรา คำไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวอินทิรา คำไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรับทราบการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเรื่อง "คนแม่ฮ่องสอนรู้ทันการทุจริต" โดยชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต และการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม